25% -
ɡ ǡ . .
.
.
! .

| | | | | | | | | | | | | | |
__________________________________________________ ____________________
ɡ . .

| | | | | | | | | | | | | | |

. .
! .

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____