( ) . .


. . . .

bmw

V.
V ( 350). . 1 12 . 120. . V .